Disclaimer

Op www.trendsinautoleasing.nl, eigendom van Trends Automotive Media VOF, Reijer Anslostraat 29, 3522 DE Utrecht, zijn de volgende voorwaarden (hierna genoemd ‘Disclaimer’) van toepassing. Wij verzoeken u deze goed te lezen.

Door deze internetsite te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze Disclaimer, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze internetsite

De informatie op deze internetsite is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

TrendsinAutoleasing.nl neemt alle zorgvuldigheid in acht om informatie te verstrekken die juist, volledig en actueel is en maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Toch kan TrendsinAutoleasing.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en foto’s verstrekt via deze internetsite.

TrendsinAutoleasing.nl beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Indien u deze internetsite vanuit andere landen gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.

TrendsinAutoleasing.nl kan evenmin garanderen dat de internetsite foutloos of ononderbroken functioneert.

Gebruik van deze internetsite op een wijze die het gebruik van andere internetbezoekers stoort, het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Internetsites van derden

Daar waar op de internetsite door middel van hyperlinks wordt verwezen naar internetsites van derden, houdt dit niet in dat TrendsinAutoleasing.nl de producten of diensten, die via deze internetsites worden aangeboden, aanbeveelt. Het gebruik van internetsites waarnaar verwezen wordt is voor uw eigen risico en TrendsinAutoleasing.nl wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites uitdrukkelijk van de hand. TrendsinAutoleasing.nl controleert internetsites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.

Intellectuele eigendomsrechten

TrendsinAutoleasing.nl, respectievelijk de relevante rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de internetsite, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TrendsinAutoleasing.nl of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Online communicatie

Het kan onveilig zijn berichten per e-mail aan TrendsinAutoleasing.nl te sturen. TrendsinAutoleasing.nl adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan de TrendsinAutoleasing.nl te sturen. Indien u daar toch voor kiest, accepteert u het risico dat deze berichten worden onderschept, misbruikt of veranderd door een derde. De gegevens die u via het besteldeel van deze internetsite verstuurt worden over een beveiligde verbinding verstuurt en zijn daardoor zo veilig als mogelijk.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

TrendsinAutoleasing.nl, haar agenten en/of haar toeleveranciers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving (zelfs wanneer TrendsinAutoleasing.nl op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze internetsite ontstaat. Onder andere aanvaardt TrendsinAutoleasing.nl geen aansprakelijkheid met betrekking tot (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van apparatuur en andere sofware in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan TrendsinAutoleasing.nl of aan u, (iv) het al dan niet functioneren van deze internetsite (v) misbruik van de internetsite,(vi) het verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruik van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld, of (vii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en medewerkers van TrendsinAutoleasing.nl.

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze internetsite en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

TrendsinAutoleasing.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op deze internetsite (inclusief de tekst van deze Disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze internetsite en deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.