PBL: in alle scenario’s substantiële daling uitstoot in 2020

maandag 27 april, 2020

De huidige coronacrisis leidt tot economische neergang, en daardoor ook tot een daling van de CO2-uitstoot. De mate waarin de uitstoot daalt, hangt echter sterk af van de ernst en duur van de crisis, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving. Hun studie schetst drie scenario’s.  

Volgens PBL gaat het in eerste instantie om een eenmalig, substantieel effect. In hoeverre de crisis ook op langere termijn effect heeft op de Nederlandse uitstoot hangt af van de mate en snelheid waarin de economie zich herstelt, van reacties van burgers en bedrijven, en van aanpassingen in overheidsbeleid.

Het PBL neemt als uitgangspunt voor zijn analyse de scenario’s die het Centraal Planbureau in maart heeft uitgebracht over de gevolgen van de coronacrisis voor de economie. Het eerste CPB-scenario gaat uit van een kortdurende crisis, waarbij de crisis met name het tweede kwartaal van 2020 raakt en het herstel zich inzet vanaf het derde kwartaal. In dit scenario schat het PBL de daling van de emissies in 2020 op 6 tot 7 Mton CO2 -equivalenten ten opzichte van onze raming van december 2019. Inclusief andere incidentele factoren resulteert in Nederland dan een reductie van 24 tot 25% ten opzichte van 1990.

Dieptepunt

In het tweede scenario van het CPB zijn de economische gevolgen veel ernstiger en valt het dieptepunt van de crisis pas in het derde kwartaal. De daling van de uitstoot zou, inclusief andere incidentele factoren, in dit scenario oplopen tot 15 – 17,5 Mton CO2  eq. in 2020, dat is 27 – 29% ten opzichte van 1990.

In hoeverre de daling van de uitstoot op langere termijn doorwerkt, hangt van verschillende zaken af. Afhankelijk van de mate waarin de economie zich herstelt, zal ook de uitstoot van broeikasgassen weer toenemen. Als burgers en bedrijven hun manier van werken structureel aanpassen, kan dit bijdragen aan blijvend lagere uitstoot van mobiliteit en transport. Anderzijds kunnen bedrijven in en na een periode van crisis investeringen in schonere technologie uitstellen. De lage CO2 -prijs op de Europese emissiemarkt is ook niet bevorderlijk voor de energietransitie door bedrijven.

Tijdgebonden en doelgericht

Van groot belang is hoe de overheid in haar beleid reageert op de crisis, stelt het PBL. Specifieke maatregelen om de economie in en na de coronacrisis te versterken moeten tijdgebonden en doelgericht zijn, en op korte termijn effect hebben. Als nadere steunpakketten overwogen worden, zouden investeringen in energie-infrastructuur of energiezuinige renovatie van gebouwen een optie kunnen zijn, juist omdat de conjunctuurgevoelige bouwnijverheid sterk geraakt zal worden.

Categorie: Milieu / CO2-besparing
Labels: PBL