Deltaplan Mobiliteitsalliantie: proef met variabele bijtelling

woensdag 12 juni, 2019

De Mobiliteitsalliantie presenteert vandaag haar Deltaplan Mobiliteit, inclusief een investeringsagenda en concrete voorstellen om de stijgende vraag naar mobiliteit het hoofd te bieden. Betalen naar gebruik, waaronder een proef met variabele bijtelling, maakt er onderdeel van uit.

Tot 2030 groeit de vraag naar personenvervoer met zo’n 13-20% en het goederenvervoer met 4-19%. Het gebruik van de fiets in voor- en natransport stijgt met respectievelijk 15% en 30%. De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is echter onvoldoende om deze groei op te vangen.

Tot zover de noodzaak van een Deltaplan. De voorstellen van de Mobiliteitsalliantie nu, het samenwerkingsverband van 25 partijen (waaronder VNA, RAI en VZR), moet jaarlijks tot 18 miljard euro aan maatschappelijke waarde opleveren.

Integrale koppeling

Download hier het volledige Deltaplan van de Mobiliteitsalliantie

Kern van de voorstellen is dat er flexibeler moet worden omgegaan met het reis- en vervoersgedrag, waardoor meer ruimte ontstaat en makkelijker kan worden gereisd en vervoerd. Volgens een verklaring van de alliantie is de kracht van het Deltaplan dat het de mobiliteit als één samenhangend geheel benadert.

“Er wordt niet alleen gekeken naar de behoefte aan bereikbaarheid, maar ook naar de klimaatambities van het kabinet, naar ruimtelijke vraagstukken, verkeersveiligheid en de energietransitie. Omdat mobiliteit in 2030 naar alle waarschijnlijkheid een vraaggestuurde dienst zal zijn, staan de reiziger en goederen in het Deltaplan centraal. Die moeten zich zonder belemmeringen duurzaam, veilig, betaalbaar en comfortabel kunnen verplaatsen zonder vertragingen en er moet keuze zijn uit alle beschikbare vervoersmodaliteiten. Dit vraagt om een integrale koppeling van de verschillende verkeers- en vervoerssystemen”.

Daarom dus ook veel concrete voorstellen en volop ruimte voor pilots. Zo wordt de aanleg van personen- en goederenhubs aan de randen van steden en het landelijk gebied gestimuleerd. Ook aandacht voor Mobility as a Service (MaaS), dat de keuzevrijheid en flexibiliteit voor reizigers en vervoerders verbetert. Hierbij worden alle vormen van mobiliteit voor de reiziger geïntegreerd in een eenvoudig toegankelijk digitaal systeem. Goede afspraken over het ontsluiten van data is daarbij cruciaal.

Variabele bijtelling

Een in het oog springend onderdeel van het Deltaplan is Betalen naar Gebruik. Er wordt ingezet op een eerlijk belastingsysteem waarbij de motorijtuigenbelasting  (MRB) en aanschafbelasting op personenauto’s (BPM) plaatsmaken voor een vlak tarief per gereden kilometer. Er worden nog in deze regeerperiode proeven en pilots uitgevoerd om uit te vinden wat daarvoor de beste methodes zijn.

Waaronder dus een proef met ‘variabele bijtelling op privékilometers’. Waar de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) erg blij mee is. Bijtelling gebaseerd op het daadwerkelijke privégebruik van de zakenauto is veel eerlijker, roept VZR-voorzitter Jan van Delft al langer. “De pilot die nu aangekondigd is, is een eerste stap in de goede richting. Voor de uitvoering van dit project wordt er samengewerkt met Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS), omdat er met hun infrastructuur op gedegen en beproefde manier gemeten kan worden wat het effect is bij de deelnemers.”

Ritcoins

Ook komt er een experiment met een inclusieve variabele bijtelling. In een simulatie vergoedt de werkgever de kosten van de auto en die van andere vervoersmiddelen (OV, deelfiets), ook voor privégebruik. In de pilot is over die reizen geen aparte loon- en inkomstenbelasting (bijtelling) verschuldigd. Deze wordt inbegrepen in de verschuldigde bijtelling voor de auto. Getoetst wordt in hoeverre het privégebruik van het OV en de deelfiets van invloed zijn op de zakelijke vervoerskeuzes.

Ander opmerkelijk experiment: verhandelbare ritcoins. Deelnemers krijgen die zogenaamde ritcoins om te rijden in de spits, als gebruikers vaker in de spits willen rijden moeten zij ritcoins bijkopen, als ze minder rijden kunnen ze ritcoins verkopen. De balans tussen vraag en aanbod moet zorgen voor een evenwichtsprijs – Aangezien de deelnemers onderling aan- en verkopen, zijn er geen extra kosten voor beloningen of boetes aan verbonden. Bovendien biedt het gebruikers de vrijheid om het meerendeel van de dagen in de spits te rijden. Aldus de theorie.

Ondertussen wordt er, voornamelijk in De Telegraaf, weer ‘ouderwets’ gesteggeld over rekeningrijden. RAI Vereniging is voor (vanaf 2024!), de VVD is tegen en heeft het onderwerp zelfs als onbespreekbaar bestempeld.

Download hier het volledige Deltaplan Mobiliteit

Categorie: Overheid / Politiek
Labels: Mobiliteitsalliantie